Programi i konferences

[22 Nëntor 2012] , 
Salla “LIRIA”, në Qytetin Studenti

Sesioni jubilar i Konferencës


16:30 – 17:00              Ardhja e të ftuarve dhe pjesëmarrësve në Konferencë
 
17: 00 – 17:15             Përshendetje nga drejtues të FSHN/ UT / MASH
 
17.15 – 18.30              Seancë plenare “Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e pavarësisë”.
                                  
  • Kumtesa 1     Përfaqësuesi i Departamentit të Matematikës, Prof. Dr. Aleko Minga
  • Kumtesa 2     Përfaqësuesi i Departamentit të Fizikës, Prof. Dr. Dritan Spahiu
  • Kumtesa 3     Përfaqësuesi i Departamenti të Kimisë, Prof. Dr. Dhimitër Haxhimihali
  • Kumtesa 4     Përfaqësuesi i Departamenti të Biologjisë, Prof. Dr. Zyri Bajrami
  • Kumtesa 5     Përfaqësuesi i Departamenti të Informatikës, Prof. Dr. Ilia Ninka
 18.30                           Koktej

[23 Nëntor 2012 ] ,Fakulteti i Shkencave Natyrore

Sesionet shkencore të Konferencës

 
08.30 – 9:00               Regjistrimi i pjesëmarrësve, Ndërtesa A, Kati i parë
 
9.00 – 10.30                            
                                    Prezantimet orale sipas sesioneve (Seanca I)
                                    Sesioni 1: Biologji                                        dy sesione paralele
                                    Sesioni 2: Kimi                                             dy sesione paralele
                                    Sesioni 3: Matematikë - Informatikë         dy sesione paralele
                                    Sesioni 4: Fizikë                                           dy sesione paralele
 

10.30 – 11.00               Pushim kafeje 

11.00 – 12.30              Prezantimet orale sipas sesioneve (Seanca II)

                                    Sesioni 1: Biologji                                        dy sesione paralele
                                    Sesioni 2: Kimi                                             dy sesione paralele
                                    Sesioni 3: Matematikë - Informatikë         dy sesione paralele
                                    Sesioni 4: Fizikë                                           dy sesione paralele
 
12.30 – 13.00              Pushim

13.00 – 14.30              Prezantimet orale sipas sesioneve (Seanca III)

                                    Sesioni 1: Biologji                                        dy sesione paralele
                                    Sesioni 2: Kimi                                             dy sesione paralele
                                    Sesioni 6: Matematikë - Informatikë         një sesion
                                    Sesioni 7: Fizikë                                           një sesion
 
14.30 – 14:45               Konkluzionet e Konferencës 


Prezantimet shkencore në datën 23 nëntor, në ambjentet e Fakultetit të Shkencave Natyrore, do të zhvillohen të organizuara në sesione e seanca sipas planit më poshtë:

Sesioni BIOLOGJI

Në dy sesione paralele             1. Biologji bimore dhe shtazore

                                                2. Biologji Molekulare dhe Bioteknologji.  

Sesioni Biologji bimore dhe shtazore

Biologji bimore

[09.00 – 10.30] , Drejtues seance  Murat Xhulaj   

[09.00] 
Jani Vangjeli
FJALORI SHPJEGUES I TERMAVE TË BOTANIKES

[09.10]
Kozma Buzo, Skender Sala, Ahmet Osja
MBI GJENDJEN E DUNAVE ADRIATIKE NË SHQIPËRI, DINAMIKA DHE DIVERSITETI BIMOR I TYRE

[09.20]
Lefter Kashta, Dorina Perçini, Olger Molla
TË DHËNA MBI DIVERSITETIN DHE BIO-EKOLOGJINË E ALGAVE HAROFITE (CHAROPHYTA) NË LIQENIN E OHRIT

[09.30]
Skerdilaid Xhulaj
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE EKOLOGJIKE MBI DIATOMETË E LAGUNËS SË VILUNIT

[09.40]
Lulëzim Shuka, Murat Xhulaj
IRIS VARIEGATA L. DHE IRIS PUMILA SUBSP. ATTICA (BOISS. & HELDR.) K.RICHT, DY LLOJE TË REJA PËR FLORËN E SHQIPERISË

[09.50] 
Ermelinda Mahmutaj, Petrit Hoda, Lulëzim Shuka
MBI FLORËN DHE HABITATET E PJESËS PERËNDIMORE TË PARKUT KOMBËTAR TË TOMORRIT

[10.00]
Ajola Mesiti, Liri Dinga
TË DHËNA PARAPRAKE NË PËRBËRJEN E LLOJEVE BIMORE NË PARKUN E MADH TË TIRANËS DHE PËRCAKTIMI I INDIKATORËVE TË ANTROPOTOLERANCËS

Biologji shtazore

[11.00 – 12.30] , Drejtues seance  Mihallaq Qirjo

[11.00]
Sajmir Beqiraj, Lefter Kashta
TË DHËNA MBI PËRHAPJEN E LLOJEVE ALIENE DETARE TË MESDHEUT NË SHQIPËRI

[11.15]
Jula Selmani, Denada Kasemi, Stela Ruci, Sajmir Beqiraj, Lefter Kashta
KARAKTERISTIKA BIO-EKOLOGJIKE TË BIOCENOZAVE BENTIKE TË GJIRIT TË VLORËS

[11.30]
Stela Ruci, Denada Kasemi, Sajmir Beqiraj, Lefter Kashta
KARAKTERISTIKA TË BIOCENOZAVE BENTIKE TË BRIGJEVE SHKËMBORE TË ADRIATIKUT SHQIPTAR

[11.45]
Fundime Miri (Osmani), Nikolla Peja
PËRBËRJA CILËSORE DHE SASIORE E ZOOPLANKTONIT DHE SHPËRNDARJA VERTIKALE E TIJ NË LAGUNËN E BUTRINTIT

[12.00]
Valbona Aliko, Eldores Sula, Valon Morina, Adiola Biba
NDRYSHIMET MORFOLOGJIKE ERITROCITARE SI PËRGJIGJE FIZIOLOGJIKE NDAJ STRESIT TË NDOTJES NË AMFIBË

[12.15]
Dritan Arapi, Vladimir  Spaho
DISA VEḈORI TË IKTIOFAUNËS SË LUMIT ERZEN

Biologji shtazore (vazhdim)

[13.00 – 14.30] , Drejtues seance  Anila Paparisto

[13.00]
Eltjon Halimi,  Anila Paparisto,  Dritan Topi,  Kastriot Misja
KONTRIBUT NË NJOHJEN E LYGAEIDËVE (HEMIPTERA, LYGAEIDAE) NË EKOSISTEME TË ZONËS SË TIRANËS

[13.15]
Blerina Vrenozi, Idriz Haxhiu, Christo Deltshev
ANALIZA ZOOGJEOGRAFIKE E MERIMANGAVE NË RRETHIN E TIRANËS

[13.30]
Grigor Jorgo
BILBILI GJOKSKALTËR LUSCINIA SVECICA (L. 1758), NJË LLOJ I RI PËR ORNITOFAUNËN SHQIPTARE

[13.45]
Adela Kullaj, Margarita Hysko
CILËSITË FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TË BURIMEVE TË KAPTAZHIT BOVILLË

[14.00]
Klementina Puto, Stela Papa, Linda Luarasi
MONITORIMI DHE VLERËSIMI MIKROBIOLOGJIK I CILËSISË SË LUMIT LANA NGA KONTAMINIMI FEKAL

[14.15]
Anni Koci Kallfa, Ariana Ylli Kraja, Fatbardha Babani
STUDIMI I CILËSISË SË UJËRAVE TË EKOSISTEMIT KUNE-VAIN PËR PERIUDHËN 2010-2011 DHE NDËRVEPRIMI I FAKTORËVE FIZIKË DHE BIOLOGJIKË NË KËTË EKOSISTEM


Sesioni  Biologji Molekulare dhe Bioteknologji

Biologji Molekulare

[09.00 – 10.30 ] ,   Drejtues seance  Tefta Rexha

[09.00]
Ilia Mikerezi, Endri Xhina
STRUKTURA DHE LIDHJET GJENETIKE TË DISA POPULLATAVE TË JUGUT TË SHQIPËRISË VLERËSUAR SIPAS METODAVE TË IZONIMISË.

[09.15]
Ani Bajrami
NJE  MODEL RRETH LIDHJEVE TE VLERESIMEVE NDAJ MARTESES DHE FAMILJES MIDIS TYRE NE KOHE.

[09.30]
Lira Hakani, Anila Mitre
VLERA E PROTEINËS C-REAKTIVE NË LËNGUN PLEURAL SI NJË MARKUES I RI NË DIFERENCIMIN E TIPEVE TË NDRYSHME TË EFUZIONIT.

[09.45]
Blerta Laze, Anila Mitre, Blerta Dardha
KRAHASIMI I SENSITIVITETIT DHE SPECIFICITETIT TË DY TEKNIKAVE IMUNOLOGJIKE PËR DETEKTIMIN E ANTITRUPAVE ANTI-CYTOMEGALOVIRUS DHE ANTI-TOXOPLASMA.

[10.00]
Ervin Marku, Mynyr Koni, Paolo Maltese, Mateo Bertelli
GJENOTIPIZIMI ME ANË TË METODAVE TË BIOLOGJISË MOLEKULARE TË AGJENTIT INFEKTIV HBV NË KAMPIONET E MARRA NGA DONATORËT E GJAKUT NË SHQIPËRI.

[10.15]
Merita Xhetani, Irena Seferi,  Grigor Zoraqi
PREVALENCA E ANTIGENIT D WEAK NE POPULLATEN E DHURUESVE TE GJAKUT.

Biologji Molekulare (vazhdim)

[11.00 – 12.30], Drejtues seance  Ilia Mikerezi

[11.00]
Erida Nelaj, Mirela Lika, Silva Bino
SEROPREVALENCA E TETANOSIT NE GRUPMOSHEN MIDIS DY RIVAKSINIMEVE  6 DHE 14 VJEÇ

[11.15]
Jonida Leshi, Anxhela Kostandini, Margarita Hysko
MULTIREZISTENCA E PATHOGJENEVE TE IZOLUAR NE INFEKSIONET SPITALORE GJATE VITIT 2009

[11.30]
Eliana Ibrahimi,  Mynyr  Koni
NDIKIMI  I KONTRACEPTIVËVE  ORALË  NË HEMOSTAZË NË FEMRAT DUHANPIRËSE DHE JO-DUHANPIRËSE

[11.45]
Aurora Bakaj (Çizmja), Mirela Lika (Çekani), Dhurata Torba
KRAHASIMI I PARAMETRAVE DIAGNOSTIKUES TE URINES SE FEMRAVE SHTATZENA DHE JOSHTATZENA NE QYTETIN E BERATIT

[12.00]
Lorena Hysi, Tefta Rexha, Anila Mitre
STUDIMI I NIVELIT TË VITAMINËS D NË POPULLATËN SHQIPTARE

[12.15]
Merita Rumano, Anila Mitre
STUDIM HORMONAL DHE BIOKIMIK I SITUATËS SË PARATIROIDES NË SHQIPËRI

Bioteknologji

[13.00 – 14.30] , Drejtues seance Arjola Bacu

[13.00]
Arjola Bacu, Rustem Zenelaj, Efigjeni Kongjika, Fatbardha Babani, Klementina Puto
KËRKIMI I USHTRUAR NË DEPARTAMENTIN E BIOTEKNOLOGJISË DREJT STANDARTIZIMIT TË TEKNIKAVE TË MOLEKULARE NË SHËRBIM TË INDUSTRISË

[13.15]
Valbona Sota (Mata), Efigjeni Kongjika
MIKROSHUMIMI DHE KONSERVIMI ME METODAT BIOTEKNOLOGJIKE IN VITRO TË DISA KULTIVARËVE TË SHEGËS (PUNICA GRANATUM L.)

[13.30]
Aida Dervishi, Nataša Štajner, Jernej Jakše, Hairi Ismail, Branka Javornik
ZHILLIMI DHE KARAKTERIZIMI I MARKEREVE SSR NGA EST TE OLEA EUROPAEA L.

[13.45]
Arjana Ylli, Malvina Karcini, Andon Dodbiba
INFLUENCA E MUTAGJENEVE NE BREZNINE M1 TEK FASULJA

[14.00]
Orjeta Jaupaj, Ilirjana Stamo, Arjana Ylli, Andon Dodbiba
NË PËRPJEKJE PËR PËRSHTATJEN E BIMES SË GRURIT ME PRITSHMERITE KLIMATIKE DUKE PËRDORUR TEKNIKAT E MUTAGJENEZËS EKSPERIMENTALE

[14.15]
Rigerta Sadikaj, Enton Spaho
NDIKIM]I I TRE METODAVE ALTERNATIVE PȄR DHȄNIEN E USHQIMIT NȄ TREGUESIT E RRITJES SȄ TROFTȄS “YLBERI”
 

Sesioni FIZIKË

Dy sesione paralele      1. Fizikë
                                    2. Fizikë e zbatuar


 Fizikë teorike

 [9:00 – 10:30]  Drejtues seance  Margarita Ifti 

[9.00]
Artan Boriçi
MBI TEORINË E VERLINDES DHE PASOJAT E ORIGJINËS ENTROPIKE TË GRAVITETIT

[9:18]
Halil Sykja, Helios Fistani
PËRAFRIMET RELATIVISTE NË HAPËSIRËN TRIPËRMASORE TË SHESHTË

[9:36]
Lindita Hamolli, Mimoza Hafizi
NDIKIMI I POZICIONIT TË TOKËS NË VROJTIMIN E PLANETEVE TË LIRA DREJT QENDRËS GALAKTIKE

[9:54]
Marie Dede
SI TA MËSOJMË FIZIKËN?

[10:12]
Polikron Dhoqina
NJË MODEL I NJË PROJEKTI TEMATIK PËR MËSIMIN E FIZIKËS NË SHKOLLAT E MESME


Fizikë llogaritëse dhe sisteme komplekse

[11:00 – 12:30], Drejtues seance  Artan Boriçi

[11:00]
B. Duka, A. De Santis, M. Mandea, A. Isac, E. Qamili
STUDIM I VARIACIONIT SHEKULLOR TË FUSHËS GJEOMAGNETIKE ME ANË TË METODAVE TË ANALIZËS SPEKTRALE

[11:18]
Mirela Boriçi
ROLI I LLOGARITJEVE NË ZHVILLIMIN E TEKNOLOGJIVE TË FABRIKIMIT TË NANOTRANZISTORËVE

[11:36]
D. Xhako, R. Zeqirllari, A. Boriçi
POTENCIALI KUARK-ANTIKUARK PREJ QCD-SË RRJETORE

[11:54]
R. Zeqirllari, D.Xhako, A.Boriçi
SPEKTRI I HADRONEVE TË LEHTË PREJ KROMODINAMIKËS RRJETORE

[12:12]
Dodë Prenga, Margarita Ifti
VETORGANIZMI KRITIK NË SJELLJEN E KURSEVË TË KËMBIMIT

 Biofizikë dhe fizikë mjekësore

[9:00 – 10:30], Drejtues seance  Theodhori Karaja

[9.00]
Th. Karaja, K. Dollani, E. Telhaj
EKSPOZIMET MJEKËSORE TË BRENDSHME NGA RREZATIMET NË DISA QENDRA SPITALORE TË VENDIT

[9:15]
Isidor Kokalari, Maria G. Guerrisi, Theodhor Karaja
PËRDORIMET E MODELEVE NË MËSIMDHËNIEN E FIZIOLOGJISË SË SISTEMIT KARDIOVASKULAR

[9:30]
Ervis Telhaj, Erjona Bakiu, Kostandin Dollani, Niko Hykaj,   Matilda Mema
MODELIMI I TUFËS FOTONIKE PËR APLIKIME KLINIKE NË RADIOTERAPI

[9:45]
Emil Xhuvani, Mynyr Koni, Anila Mitre
VLERA E LLOGARITJES SË RREZIKUT TË SKRINIMIT PËR TRIZOMI 18, 21 DHE SPINA BIFIDA GJATË TREMUJORIT TË DYTË TË SHTATZËNISË

[10:00]
Eriola (Zhuri) Hida, Fatbardha Babani, Theodhor Karaja
IMAZHI I FLUORESHENCES DHE ATIVITETI FOTOSINTETIK I BIMEVE NE PRANI TE STRESIT TE NDOTJEVE TE AJRIT

[10:15]
E. Gjeci, D. Kryeziu, Th. Karaja
LLOGARITJA  EKSPERIMENTALE E KURBËS SË EFICENCËS PËR DETEKTORIN HPGe  NË ZONËN E    ENERGJIVE 60 – 1850 KeV

Fizikë materialesh

[11:00 – 12:30], Drejtues seance   Skënder Malja

[11:00]
Floran Vila Florian Mandija, Edmond Lukaj
TENDENCAT E PROFILEVE VERTIKALE TË AEROSOLEVE TE MODAVE TË LARTA

[11:18]
Nikolla Civici
PËRDORIME TË METODËS FRX ME MIKRO TUFË PËR STUDIME TË OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE

[11:36]
Dilo T, Civici N, Stamati  F, Bilani O, Çakaj O, Duka E, Qoku E, Vangjeli Sh.
KONTRIBUTE TË STUDIMEVE ARKEOMETALURGJIKE TË OBJEKTEVE METALIKE ANTIKE TË SHQIPËRISË

[11:54]
Esmeralda Vataj, Elio Hobdari, Agron Islami , Teuta Dilo,  Nikolla Civici, Elsa Qoku
REZULTATE PARAPRAKE TË INVESTIGIMIT TË DISA TESERAVE PREJ QELQI TË MARRA NË BAZILIKËN PALEOKRISTIANE TË ELBASANIT

[12:12]
Iris Bakiri, Frederik Stamati, Adrian Anastasi, Eduard Andoni, Fatos Ylli, Blendi Bakiri
KONSERVIMI DHE PËRCAKTIMI I MOSHËS SË NJË SPIRANCE TË ZBULUAR NË GJIRIN E SARANDËS

Fizikë e zbatuar

[13:00 – 14:30], Drejtues seance  Niko Civici

[13:00]
Marsida Klemo, Andon Dodbiba
RREZATIMI JONIZUES SI NJË ALTERNATIVË PËR SIGURINË E PRODUKTEVE USHQIMORE

[13:15]
Skënder Malja, Brunilda Daci, Klaus Schomäcker
STUDIMI DHE PËRGATITJA E RADIOFARMACEUTIKATEVE PËR DIAGNOSTIKIM DHE TERAPI

[13:30]
Brunilda Daci, Skënder Malja, Klaus Schomäcker
VLERËSIMI I METODAVE KROMATOGRAFIKE PËR KONTROLLIN E PASTËRTISË RADIOKIMIKE TË KITEVE 99mTc-DMSA DHE 99mTc-PYP

[13:45]
Elida Bylyku, Kozeta Bode, Kujtim Fishka
PËRDORIMI I METODËS ALFASPEKTROMETRIKE NË PËRCAKTIMIN E RADIOAKTIVITETIT TË MJEDISIT

[14:00]
Engjëll Gjylaçi, Alda Osmëni, Fatos Ylli dhe Marie Dede
PËRCAKTIMI I GRUPEVE FUNKSIONALE TË ASPIRINËS ME ANË TË SPEKTROSKOPISË FTIR

[14:15]
Luan Qafmolla
TRANSPORTI MATERIALEVE DHE MBETJEVE  RADIOAKTIVE NË SHQIPËRI
 

 Sesioni  KIMI


Dy sesione paralele    1. Kimi
                                    2. Kimi e zbatuar

Dukuritë sipërfaqsore dhe korrozioni

[9:00 – 10:30], Drejtues seance  Zana Gaçe

[9:00]
Zana Gace, Ali Sadiku
STUDIMI I SJELLJES SË CELIKUT NË TRETËSIRAT IMITUESE TË MJEDISIT TË POREVE TË BETONARMESË, NË VARËSI TË VLERAVE TË PH.

[9:13]
Adelaida Andoni, John C. Chadwick, Hans (J.W.) Niemantsverdriet, Peter C. Thüne
NJË STUDIM ME SPEKTROSKOPINË IK I KATALIZATORIT ZIEGLER-NATTA PËR POLIMERIZIMIN E ETILENIT DHE PROPILENIT

[9:26]
Alketa Lame, Albana Jano, Efrosini Teli
VEPRIMI MBROJTËS I DISA EKSTRAKTEVE BIMORE NDAJ KORROZIONIT NË MJEDIS ACID SULFURIK TË ÇELIKUT PËR RRJETA ARMUSE BETONI.

[9:39]
Gani Kastrati, Arjan Korpa, Altin Mele, Enera Xhaferri
ASPEKTE TË DURUESHMËRISË SË BETONEVE TË PRODHUARA NGA CIMENTO QË PËRMBAJNË MBETJE TË NGURTA INDUSTRIALE

[9:52]
Krenaida Taraj, Altin Mele, Edlira Tako
NDRYSHIMET SIPЁRFAQЁSORE TЁ MATERIALEVE BIMORE PAS EKSTRAKTIMIT ME TRETËSA TË NDRYSHËM

[10:05]
Albana Veseli, Majlinda Vasjari, Tahir Arbneshi, Kurt Kalcher
APLIKIMI I ELEKTRODAVE TË PRINTUARA TË KARBONIT, TË MODIFIKUARA ME OKSIDIN E RENIUMIT (IV), NË ANALIZËN E AMINAVE BIOGJENIKE

[10:18]
Arben Memo, Kledi Xhaxhiu, Arjan Korpa, Bujar Seiti, Aleksander Petre
MENAXHIMI I CILËSISË NË UNIVERSITET: NJË RAST STUDIMOR PËR FAKULTETIN E SHKENCAVE TE NATYRËS

Analiza kimike 1

[11:00 – 12:30], Drejtues seance  Eduard Andoni

[11:00]
Sonila Duka, Alqi Cullaj
MBI MUNDËSINË E MATJES SË DREJTPËRDREJT TË AZOTIT AMONIAKAL NË UJËRA ME METODËN FENATE

[11:13]
Nevila Broli, Majlinda Vasjari
PREGATITJA E BIOSENSORIT ELEKTROKIMIK PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE BAZUAR NË PASTËN E KARBONIT TË MODIFIKUAR ME INDE BIMORE

[11:26]
Ogerta Manastirliu, Pranvera Lazo
PROBLEMET MJEDISORE TË LANDFILLIT TË SHARRËS GJATË VITIT 2012, VLERËSUAR SIPAS STANDARDEVE AKTUALE

[11:39]
Aurel Nuro, Elda Marku, Doriana Beqiraj
STUDIMI I DISA NDOTËSVE ORGANIKË TEK BELUSHKA SALMO OHRIDANUS STEINDACHNER, 1892  E LIQENIT TË OHRIT

[11:52]
Ardit Shehi, Aurel Nuro, Ilo Mele
STUDIMI I SHTRESAVE TË NDRYSHME FILTRUESE TË PËRDORURA NË INDUSTRINË E BIRRËS DUKE VËREJTUR PËRBËRJEN ALKOOLIKE TË TYRE

[12:05]
Elmira Mehmeti, Dorisa Cela, Sokol Abazi
ANALIZA KIMIKE E EKTRAKTEVE TË MARRA ME METANOL TË RRËNJËS SË BIMËS GYMNOSPERMIUM ALTAICUM SUBSP. SCIPETARUM

[12:18]
Entela Treska, Stelian Buzo, Kozeta Vaso, Shpresa Thomaj
PËRCAKTIMI I ZINKUT NË SERUM DHE NDIKIMI I TIJ NË AKTIVITETIN E FOSFATAZËS ALKALINE

Analiza kimike 2

[13:00 – 14:30], Drejtues seance    Sokol Abazi

[13:00]
Fatos Rexhepi, Mojtaba Taleshi, Sokol Abazi, Kevin A. Francesconi
OPTIMIZIMI I METODËS SË EKSTRAKTIMIT TË SPECIEVE ORGANIKE TË ARSENIT TË TRETSHME NË VAJ TË PESHKUT

[13:13]
Ernest Gjura, Jonida Salihila, Sokol Abazi
EFEKTI I DRITËS, TEMPERATURËS DHE LAGËSHTISË SË BIMËS NË PARAMETRAT FIZIKË DHE KIMIKË TË OLEUM HYPERICI

[13:26]
Arben Gjata, Spiro Gjanci, Sulltana Ajce
MONITORIMI I METANOLIT NË MOLLËT , QERSHITË DHE LËNGJET E FRUTAVE TË PRODHUARA NË RAJONIN E KORÇËS

[13:39]
Lorena Ciko, Ujeba Hyso, Bedjola Rushi, Fatjona Cinaj, Sokol Abazi
NDIKIMI I TEMPERATURËS NË PËRBËRJEN KIMIKE TË EKSTRAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE DHE AROMATIKE TË PËRFTUARA ME CO2 NËNKRITIK

[13:52]
Aurora Buci-Zika, Matilda Cepele, Sokol Abazi
ANALIZA KIMIKE E UJËRAVE TË INDUSTRISË TË PËRFTUARA NGA HIDRO-DISTILIMI I BIMËVE THYMUS VULGARIS L. DHE LAVANDULA ANGIOSTFOLIA MILL. L

[14:05]
Sami Makolli, Gazmend Narezi,Konstandin Dollani, Meleq Bahtiari
KRAHASIMI I REZULTATEVE TË PËRQENDRIMIT TË RADONIT ME METODËN AKTIVE DHE PASIVE NË DISA SHKOLLA TË PRIZRENIT

[14:18]
Drita Mema,Donika Bocari,Elidaj Mataj, Arben Luzati,Valentina Pashaj, Besim Agolli
VLERESIMI I CILËSISE SË UJËRAVE TË PISHINAVE, KRIJIMI I AMBIENTEVE TË PËRSHTATSHME PËR PËRDORUESIT E TYRE

Kimi Ushqimore

[9:00 – 10:30], Drejtues seance  Rozana Troja

[9:00]
Rozana Troja, Nereida Dalanaj, Aleksandër Petre, Eltion Dhamo
APLIKIMI I METODAVE TAKSONOMIKE E AUKSANOGRAFIKE MBI MAJA E MYQE TË IZOLUARA NGA BIMET ENDEMIKE SHQIPTARE, PËR NJË KOLEKSIONIM AFATGJATË TË SHTAMEVE

[9:13]
Lauresha Shabani,Taulant Datja, Amilda Ballata, Orieta Cilaj, Ilirjana Zymberaj
NDIKIMI I BAKTEREVE PSIKROFILE NË CILESINË E QUMËSHTIT NË FUNKSION TË KUSHTEVE TË RUAJTJES

[9:26]
Klodiola Dhamo, Lauresha Shabani
NJOHURITË E NËNAVE MBI CILESINE MIKROBIOLOGJIKE TË PRODUKTEVE USHQIMORE TË FËMIJEVE SIPAS KARAKTERISTIKAVE DEMOGRAFIKE DHE SOCIAL- EKONOMIKE

[9:39]
Rudina Cakraj, Donika Prifti
KRAHASIMI I VLERAVE USHQYESE TË VAJRAVE TË ULLIRIT "EKSTRA TE VIRGJER" ORIGJINALE NGA PRODHIMI DHE NË TREG.

[9:52]
Elena Muça, Rozana Troja, Nereida Dalanaj
RRITJA E SIGURISË DHE PËRMIRESIMI I CILESISË SË SALCAVE TË KUQE, TË TIPIT KETCH-UP DHE SALCAVE TË GJELBERTA TË TREGETUARA NE SHQIPERI DHE VENDET FQINJE NËPËRMJET VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE IDENTIFIKUES TË SIGURISË DHE TREGUESVE CILËSORE.

[10:05]
Migena Hoxha, Vlash Mara, Lorena Memusha
NDIKIMI I FAKTORËVE FIZIKO-KIMIKE DHE TË KOAGULIMIT NË TREGUESIT E SINEREZES NGA QUMESHTET E LOPES, DELES DHE DHISË

[10:18]
Violeta Lajqi Makolli, Ilirian Malollari, Ahmet Hoxha, Nardi Sheqerxhiu
STUDIMI MBI DIFUZIONIN E DISA KIMIKATEVE NGA PAKETIMET PLASTIKE DREJT USHQIMEVE GJATË RUAJTJES SË TYRE


Kimi industriale

[11:00 – 12:30], Drejtues séance  Spiro Drushku

[11:00]
Ismet Beqiraj, Agim Malja, Spiro Drushku, Lumturi Hoxha
PRODHIMI I DIEZELEVE ME PËRMBAJTJE TË ULËT SQUFURI NË KUSHTET E INDUSTRISË PËRPUNUESE AKTUALE NË VEND

[11:13]
Anisa Dhroso, Ilirjan Malollari, Hasime Manaj, Dhurata Kora
IDENTIFIKIMI I KONTIGJENTËVE TË PËRSHTATSHËM TË MBETJEVE OGANIKE AGRO-PYJORE DHE PËRCAKTIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO KIMIKE TË TYRE PËR PËRFTIMIN E KOMPOSTOS

[11:26]
Fatmir Gjyriqi, Ilirjan Malollari
APLIKIMI I NJË METODE OPTIMALE TERMO-KIMIKE PËR TRAJTIMIN E MBETJEVE AGRO-PYJORE PËR PËRFITIMIN E ENERGJISË

[11:39]
Eldi Liço, Spiro Drushku, Zamira Xhuvani
STUDIMI I NDRYSHIMEVE TË VETIVE FIZIKO-MEKANIKE TË LDPE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT

[11:52]
Enkleva Pisha Dhimitër Haxhimihali,
NDIKIMI I CILËSISË SË LËNDËVE TË PARA NË KONSUMIN E ENERGJISË DHE KOSTON E PRODHIMIT NË NJË LINJË PRODHIMI PIJESH JOALKOOLIKE

[12:05]
Edion Arapi, Roland Pinguli
STUDIMI I KUSHTEVE OPTIMALE TË BLUARJES SË KLINKERIT NË MULLINJTË HORIZONTAL RROTULLUES TË PAJISUR ME SEPARATOR

[12:18]
Fidan Feka, Adem Dreshaj, Ismet Beqiraj, Agim Malja
NDIKIMI I SHKARKIMEVE INDUSTRIALE NË KUALITETIN E BAZENEVE UJORE NË KOSOVË DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR

Proçese kimike

[13:00 – 14:30], Drejtues seance Ilirjan Malollari 

[13:00]
Sonila Vito, Margarita Ifti
NJË MODEL DIFUZIONI NË TOKË DHE LIDHJA E TIJ ME ASEP-IN

[13:13]
Redi Buzo, Ilirjan Malollari,
HARTIMI I NJË MODELI TË PROCESIT TË MIKRO-OKSIGJENIMIT TË VERËS ME PËRFSHIRJEN E KOEFICIENTËVE TË MBARTJES DHE APLIKIMI REAL

[13:26]
Lumturi Hoxha, Agim Malja, Ismet Beqiraj, Spiro Drushku
PASTRIMI I UJRAVE ME HIDROKARBURE TË NDOTURA NGA INDUSTRIA E NAFTËS NË VENDIN TONË

[13:39]
Mirela Belshaku Sulaj, Enkeleda Xhemaj, Ismet Beqiraj
MONITORIMI I PËRMBAJTJES SË SQUFURIT NË GAZOILET E IMPORTIT NË VENDIN TONË GJATË PERIUDHËS 2007 – 2012

[13:52]
Sami Gashi, Elmaz Shehu, Agron Shala, Petrit Drini
DINAMIKA E NDOTJES NË LUMIN LUMBARDHË NË INTERVALE KOHORE GJATË VITIT 2012 NGA SHKARKIMET E FABRIKËS SË DETERGENTËVE ''ABI'' DHE LAVANTERISË SË SPITALIT PRIZREN

[14:05]
Enkeleda Xhemaj, Milidin Bakalli, Julis Selamaj, Mirela Sulaj
MONITORIME ALTERNATIVE TË PERFORMANCËS SË KARBURANTEVE NË SHQIPERI  NË KUSHTET E EKONOMISË SË TREGUT

[14:18]
Odeta Zheku,  Agim Malja
NGROHJA GLOBALE SFIDA E SHEKULLIT

Sesioni MATEMATIKË - INFORMATIKË

 
Dy sesione paralele:               1. Informatikë 
                                               2. Matematikë
           

Aplikime të informatikës

[9:00 – 10:30], Drejtues seance  Endri Xhina

[9:00]
Alda Kika, Silvana Greca
PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS SË ALGORITMAVE TË PROÇESIMIT TË IMAZHEVE NËPËRMJET PROGRAMIMIT ME SHUMË LINJA EKZEKUTIMI

[9:15]
Ledia Bozo (Hajdëri), Ilia Ninka
SHFRYTËZIMI I “CLOUD COMPUTING” NË PËRMIRËSIMIN (OPTIMIZIMIN) E APLIKIMEVE MOBILE

[9:30]
Leogena Zhaka, Endri Xhina
INTEGRIMI I TË DHËNAVE GJEOGRAFIKE NË APLIKIMET WEB DUKE U BAZUAR NË HARTAT GOOGLE MAPS 3D

[9:45]
Klesti Hoxha, Alda Kika
SISTEMET BIOMETRIKE TË AUTENTIFIKIMIT: NJË RAST STUDIMI MBI GJURMËT E GISHTËRINJVE

[10:00]
Denis Saatçiu
NGRITJA E DISA ALGORITMEVE OPTIMALE PËR PËRAFRIMIN ME ANË TË METODËS SË VLERËSIMIT TË DENSITETEVE TË VARIABLAVE EKONOMIKE TË ÇFARËDOSHËM

[10:15]
Olti Qirici, Xheni Melo
NDËRTIMI DHE ADAPTIMI I MODELEVE AKUSTIKË NË SISTEME TË NJOHJES SË GJUHËS SË FOLUR

Data Mining dhe modelimi i sistemeve informatike

[11:00 – 12:30], Drejtues seance Ilia Ninka

[11:00]
Ana Ktona, Alba Çomo, Julian Fejzaj, Ilia Ninka
DATA MINING NË EDUKIM

[11:15]
Elona Krastafilaku,  Endri Xhina
MJETET DHE METODOLOGJITË E MASHTRIMEVE DHE VJEDHJEVE NË TRANSAKSIONET ME KARTA (TREGU SHQIPËTAR)

[11:30]
Denada Xhaja, Ana (Resulaj) Ktona
ZBATIMI I DATA MINING PËR MATJEN E EFEKTIVITETIT TË MËSIMDHËNIES NË LËNDËN E INFORMATIKËS

[11:45]
Bora Bimbari
MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE NËPËRMJET ALGJEBRAVE

[12:00]
Juliana Lula (Ahmeti)
APLIKIMI I ZGJIDHJEVE DWH/BI NË TELEKOMUNIKACION

[12:15]
Senada Bushati (Hoxha),  Ilia Ninka
DATA MINING DHE SISTEMI ARSIMOR SHQIPTAR TEKNIKA DHE APLIKACIONE
 

Probabilitet, statistikë dhe kërkime operacionale

[9:00 – 10:30], Drejtues seance Fatmir Hoxha
 
[9.00]
Eglantina Xhaja   
ZGJIDHJA NUMERIKE E SISTEMEVE TË EKUACIONEVE DIFERENCIALE ME ANË TË PROBLEMIT TË VLERËS VETJAKE
 
[9.15]
Eralda Dhamo (Gjika),  Llukan Puka
ZBULIMI I NGJASHMËRIVE NË SEKUENCAT E ADN-ve NËPËRMJET TEKNIKËS SAX TË IMPLEMENTUAR NË GJUHËN R
 
[9.30]
Frederik Dara,  Fatmir Hoxha
PARASHIKIMI I POLENIT URTICACEA ME ANË TË RRJETAVE NERVORE ARTIFICIALE
 
[9.45]
Feruze Shakaj , Markela Muça, Klodiana Bani, Llukan Puka
ASPEKTE STATISTIKORE TË MJEDISIT TË STUDENTËVE TË PRANUAR NË F.SH.N NË VITET 2008-2011: KONSIDERATA DHE SFIDA
 
[10.00]
Aurora Simoni, Fatmir Hoxha, Edmira Shahu
MODELIMI I PROBLEMIT TË VENDODHJES ME MONLP
 
[10.15]
Elisabeta Koçi, Xhevair Beqiri
PROBLEME OSHILACIONI PËR EKUACIONET DIFERENCIALE JOLINEARE TË RENDIT TË DYTË ME FAKTOR SHUARËS
 
[10.30]
Artur Stringa
NJË PËRGJITHËSIM NË HAPËSIRAT LINEARE TË 2–NORMUARA RIGOROZISHT 2–KONVEKSE
 

Algjebër, Analizë 1

[11:00 – 12:30], Drejtues seance   Artur Baxhaku
 
[11.00]
Rigena Sema,  Petraq Petro
LIDHJA E NDERSJELLE E RELACIONEVE TE GREEN-IT NE NJE UNAZE DHE GJYSMEUNAZEN E GJYSMEGRUPIN E SHUMEZIMIT TE SAJ
 
[11.15]
Ardi Benusi, Edlira Martiri, Artur Baxhaku
KODIMI I INFORMACIONIT NË SHQIP PËR SHUARJEN E ZHURMAVE NË DOKUMENTET STEGANOGRAFIKË DHE NJOLLAT E UJIT
 
[11.30]
Anjeza Krakulli, Elton Pasku
KONDITA E FUNDSHMËRISË  E NJË MONOIDI DHE DIMENSIONI KOHOMOLOGJIK
 
[11.45]
Kristaq Gjino, Ilir Vardhami , Luljeta Kikina, Arben Isufati
NJЁ VЁSHTRIM MBI TEORINЁ E KOMPLEKSITETIT DHE ZBATIME TЁ SAJ
 
[12.00]
Ilir Vardhami , Arben Isufati, Kristaq Gjino
PIKA FIKSE TË FUNKSIONEVE KONTRAKTIVE TË PËRGJITHËSUARA NË HAPËSIRAT b-METRIKE
 

Algjebër, Analizë 2

[13:00 – 14:30 ], Drejtues seance   Xhezair Teliti
 

[13.00]
Enkeleda Zajmi (Kallushi)
MATSHMËRIA DHE SELEKTORËT E MULTIFUNKSIONEVE NË HAPËSIRAT KUAZI TË NORMUARA
 
[13.15]
Besiana Çobani (Hamzallari)
PROBLEMI I JASHTËM ME VLERA KUFITARE TË PËRZIERA PËR EKUACIONIN HELMOHOLTZ
 
[13.30]
Elvin Rada ,  Agron Tato
DISA REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT HIPERKONVEKSE
 
[13.45]
Mimoza Shkëmbi, Ismet Temaj, Agron Tato
MBI INTEGRALIN E MEKSHEJN NË HAPESIRËN E RIESZ
 
[14.00]
Ekrem Aljimi
ZGJERIMI I FUNKSIONEVE POTHUAJSE KUDO TË SHUMUESHME