Data te rendesishme

22 Tetor 2012       data e fundit e dërgimit të titullit dhe autorëve të punimit

2   Nëntor 2012      data e fundit e dërgimit të abstraktit të prezantimit oral

12 Nëntor 2012       data e lajmërimit për pranimin ose jo të prezantimit

22-23 Nëntor 2012       data e zhvillimit të Konferencës

20 Dhjetor 2012      data e fundit e dërgimit të artikullit të plotë